Zapytanie ofertowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2.2 „Internacjonalizacja MŚP

Zapytanie ofertowe_Del Sport

Załącznik 1 Formularz ofertowy_Del Sport

Załącznik 2 Oświadczenie o braku powiązań_Del Sport

 

WYBÓR WYKONAWCY:
dot. zapytania ofertowego z dnia 19.01.2018 r. 

Dla projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Del Sport Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Strategii Biznesowej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 „Internacjonalizacja MŚP”, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: RPMA.03.02.02-14-6411/16-00, spółka Del Sport Sp. z o.o. dokonała wyboru wykonawcy zabudowy stoiska wystawowego.

Do realizacji zadania polegającego na wykonaniu zabudowy targowej, wybrano ofertę nadesłaną przez Module Plan Sp.z o.o. . Oferta została zaakceptowana, spełnia wszystkie kryteria formalne oraz wybrana do realizacji z uwagi na najkorzystniejszą cenę brutto.